Työnohjauksella

...voidaan esimerkiksi edesauttaa:

  • Työssä esiin nousevien ristiriitojen ratkaisemista

  • Työhön liittyvien hankalien vuorovaikutussuhteiden tarkastelua

  • Oman ammatillisen identiteetin vahvistamista ja ammatillista kehittymistä.

Työnohjauksessa tärkeää on luottamus, turvallisuus ja avoimuus. Terapiatyössä ja ihmissuhdetyössä yleensä on tärkeää tunnistaa omat rajansa ja voimavaransa – vahvuutensa ja heikot kohtansa. Työnohjaus tarjoaa paikan, jossa voimavarojaan ja työn tai asiakkaiden herättämiä tunteita sekä tarpeita voi tarkastella. Pitkäkestoisissa asiakassuhteissa on ajoittain pysähtyä pohtimaan työn tavoitteita ja suuntaviivoja niin itsen kuin asiakkaankin näkökulmasta. Työnohjaajana pyrin olemaan kuunteleva, kannustava, utelias ja asiakkaalleni tilaa antava, tarvittaessa aktiivisesti osallistuva. Pyrin olemaan avoin erilaisille näkökulmille ja ajatuksille. Työnohjaus on useimmiten keskustelua mutta ajoittain tarjoan asiakkailleni mahdollisuuden myös taiteelliseen työskentelyyn.

 

Suurin rakkaus on vailla puhetta

Olen valmistunut työnohjaajaksi Helsingin yliopiston Vantaan aikuiskoulutuskeskuksen 2-vuotisesta työnohjauskoulutuksesta vuonna 2002. Tämän lisäksi olen käynyt työnohjaajien jatkokoulutuksen vuonna 2004 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2002 asti. Asiakaskuntani on koostunut pääasiassa päiväkotien henkilökunnasta ja puheterapeuteista. Olen antanut yksilö- ja parityönohjausta ja ohjannut myös joitakin ryhmiä.

Olen työnohjaajana kuunteleva, arvostava, utelias, pohtiva. Annan ohjattavani tunteille ja ajatuksille tilaa mutta tarvittaessa myös osallistunut aktiivisesti. Pyrin olemaan avoin erilaisille näkökulmille ja ajatuksille. Harjoittelen epävarmuuden ja osaamattomuuden sietämistä. Minulla ei ole oikeita vastauksia ja ratkaisuja, vaan tärkeintä on ohjattavan omien kysymysten ja vastausten esille nostaminen. Käytän asiakkaan kanssa sopimuksesta myös taideterapeuttista lähestymistapaa.